lidera4stare.nq.pl/pdf/strategia20142020.pdf

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lider A4 uprzejmie informuje, że w grudniu 2015 został złożony do UMWD dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Aktualnie dokument ten znajduje sie w ocenie. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się ze Strategią (link powyżej). Znajdziecie tam Państwo cele oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

Życzymy miłej lektury :).

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że doroczna impreza kulturalno-artystyczna organizowana przez Biuro LGD, odbędzie się w tym roku w Gminie Domaniów dnia 19.06.2016.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o szczegółach wydarzenia.

Szanowni Państwo - Członkowie Stowarzyszenia Lider A4 na dzień 25.04.2016 zaplanowane jest posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lider A4. O godzinie, miejscu oraz porządku obrad WZC zostaniecie Państwo powiadomieni w imiennych zaproszeniach.

Szanowni Państwo, w dniu 01.03.2016 odbyło sie w biurze LGD posiedzenie Komisji Statutowej, która rozpatrywała wnioski z propozycjami zmian w Statucie. Zmiany, które zostały przez Komisję przyjęte, zostaną przesłane Zarządowi do zaopiniowania, następnie przedstawione będą na Walnym Zebraniu Członków.

 

Proszę o składanie ofert na organizację WIZYTY STUDYJNEJ zgodnie z dołączonym zapytaniem ofertowym

Oferty należy składać na dołączonym wzorze.

 

 

Zamawiający:

 Stowarzyszenie LIDER A4

 55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15

 

 Do: Wszyscy oferenci

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 22.02.2016

 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 26.02.2016 na kompleksową organizację wizyty studyjnej dla grupy 20 osób kadry wdrażającej LSR w tym: członków LGD, przedstawicieli JST, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów, w terminie od 09 maja do 12 maja 2016.

Kompleksowa organizacja zawiera: nocleg, wyżywienie, przygotowanie i realizację programu merytorycznego.

 

Celem wizyty studyjnej jest: podniesienie kompetencji uczestników w zakresie działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach wdrażania LSR w oparciu o produkty lokalne i atrakcje turystyczne, historyczne, programy wsi tematycznych, spójną strategie rozwoju i promocji obszaru. Program powinien być zrealizowany poprzez wizyty w terenie, udział w prezentacjach dot. tematu wizyty oraz warsztatach w tym warsztatach związanych z kluczowymi produktami lokalnymi.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ramowy plan wizyty na podstawie którego proszę przedstawić propozycję programu merytorycznego wizyty:

 

DZIEŃ I– przyjazd i zakwaterowanie ok godz. 16.30 – transport własny zamawiającego

17.30 – 19.00 – warsztaty i prezentacje związane z kluczowymi produktami lokalnymi, historycznymi

20.00 – kolacja I

 

DZIEŃ II

8.00 – 10.00 – śniadanie I

10.00 – 18.00 – Program całodniowy zawierający co najmniej:

·         wizyta studyjna związana z kluczowymi produktami lokalnymi (co najmniej 3 miejsca)

·         warsztaty i degustacje produktów lokalnych

·         obiad II (mile widziany obiad skomponowany na bazie produktów lokalnych)

19.00 – kolacja II

 

DZIEŃ III:

8.00 – 10.00 – śniadanie II

10.00 – 18.00 – Program całodniowy zawierający co najmniej:

·         wizyta studyjna związana z kluczowymi produktami lokalnymi (co najmniej 3 miejsca)

·         warsztaty i degustacje produktów lokalnych

·         obiad III (mile widziany obiad skomponowany na bazie produktów lokalnych)

19.00 – kolacja III

 

DZIEŃ IV:

8.00 – 10.00 – śniadanie III

10.00 – 13.00 – Program całodniowy zawierający co najmniej:

·         wizyta studyjna związana z kluczowymi produktami i usługami lokalnymi (co najmniej 3 miejsca)

·         warsztaty i degustacje produktów lokalnych, sygnowanych marką regionu

·         obiad IV (mile widziany obiad skomponowany na bazie produktów lokalnych)

14.00 – wyjazd, transport własny zamawiającego

 

PROSZĘ O PODANIE ORIENTACYJNEJ DŁUGOŚCI TRASY PRZEJAZDU W RAMCH REALIZACJI PROGRAMU WIZYTY CO CELÓW OSZACOWANIA KOSZTÓW TRANSPORTU, KTÓRE BĘDĄ PONIESIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Zakwaterowanie zgodnie z harmonogramem określonym w ramowym planie wizyty :

4 dni w tym 3 noclegi dla 20 osób w pokojach 1 lub2 osobowych z łazienkami.

Proszę o podanie w ofercie adresu zakwaterowania oraz ilości zarezerwowanych pokoi.

Wyżywienie zgodnie z harmonogramem określonym w ramowym planie wizyty:

3 X ŚNIADANIE X 20 OSÓB

3 X OBIAD X 20 OSBÓB

3 X KOLACJA (w tym dwie; drugiego i trzeciego dnia z ciepłym posiłkiem i zimnymi przystawkami) X 20 OSÓB

 

Warunki dodatkowe:

- przy rezerwacji proszę o uwzględnienie dodatkowej osoby tj. kierowcy

 

- doświadczenie oferenta w zakresie organizacji analogicznych wizyt studyjnych dla analogicznej grupy osób, co najmniej dwie wizyty studyjne zorganizowane w ostatnich 3 latach. Proszę dołączyć referencje lub dołączyć załącznik opisujący spełnienie tego kryterium.

 

- program wizyty ma obejmować województwa inne niż: dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie i podkarpackie, śląskie

 

- wykonawca przygotuje niezbędne materiały i warunki do realizacji programu merytorycznego wizyty. Zamawiający będzie dysponował własnym środkiem transportu.

 

- płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia wykonania umowy i wystawienia poprawnej fv/rachunku

 

KRYTERIA WBORU OFERTY:

40% - cenaUWAGA PRZY PORÓWNANIU CENY OFERT UWZGLĘDNIONY ZOSTANIE KOSZT DOJAZDU (KTÓRY PONIESIONY BĘDZIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

60% - program merytoryczny wizyty

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

1) cena wykonania usługi: 0 - 40 pkt, 

2) wartość merytoryczna oferty, gwarantująca osiągnięcie celu edukacyjnego planowanej wizyty: 0 - 60 pkt 

 

Sposób oceny oferty: 

1)      Cena wykonania usługi: Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

          

                    Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------------------------x 40 pkt

                                    Cena brutto badanej oferty

 

 (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

 

2)      Wartość merytoryczna oferty, gwarantująca osiągnięcie celu edukacyjnego planowanej wizyty: Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów, będą oceniane przez komisję złożoną z przedstawicieli zamawiającego. 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.    Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.    Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

4.  Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

5.    Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:

Małgorzata Żurawska Tel. 71 311 11 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę przesłać wypełniony formularz oferty na adres e-mail w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych do dnia 26.02.2016. Decyduje data wpływu do biura Zamawiającego.

6. Termin związania ofertą: do dnia 12.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR OFERTY:

Dane oferenta:                                                                                                                                                                Miejscowość, data

________________________

________________________

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.02.2016 przedstawiam ofertę cenową na kompleksową organizację wizyty studyjnej dla grupy 20 osób kadry wdrażającej LSR w tym: członków LGD, przedstawicieli JST, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów, w terminie od 09 maja do 12 maja 2016. Kompleksowa organizacja zawiera: nocleg, wyżywienie, przygotowanie i realizację programu merytorycznego.

Oferta cenowa łączna:

………………………………PLN brutto, w tym VAT ………………..………

Rozbicie ceny na poszczególne składniki oferty wg zapytania i proponowanego programu:

nocleg - ………………….………… PLN brutto, w tym VAT ………………..………

wyżywienie - ………………….………… PLN brutto, w tym VAT ………………..………

program merytoryczny - …………………..………… PLN brutto, w tym VAT ………………..………

 

______________________________________________

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

Oświadczenia:

Oświadczam, iż posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do ich wypełnienia.

 

______________________________________________

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik dot. wymaganego doświadczenia

- proponowany program merytoryczny wizyty  z informacją o ilości kilometrów do pokonania środkiem transportu w ramach realizacji programu wizyty oraz o miejscu zakwaterowania.