Zarząd  Stowarzyszenia  Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dn. 11.06.2012 o godzinie 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach przy ul. Ludowej 7 (kawiarnia).
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Realizacja porządku obrad:
   6.1 sprawozdanie z pracy biura Stowarzyszenia 
   6.2 sprawozdanie komisji rewizyjnej i opinia ws absolutorium dla zarządu
   6.3 głosowanie nad absolutorium dla Zarządu  kadencji 2008-2012 [UCHWAŁA NR WZ 01/VI/2012]
   6.4 zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego [UCHWAŁA NR WZ 02/ VI/2012]
   6.5 wybór Zarządu na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 03/ VI/2012]
   6.6 wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 04/ VI/2012]
   6.7 wybór Rady na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 05/ VI/2012]
   6.8 powołanie Grupy roboczej ds. udziału w konkursie na wybór LGD do realizacji dodatkowych działań [UCHWAŁA NR WZ 06/ VI/2012]
   6.9 podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków (po wysłuchaniu rekomendacji zarządu) [UCHWAŁA NR WZ 07/VI/2012]
   6.10 zatwierdzenie zmian w LSR [UCHWAŁA NR WZ 08/VI/2012]
   6.11 wolne wnioski (sprawy różne)
7. Zamknięcie zebrania
 
 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or